A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások minőségének javítására. A weboldal további használatával elfogadom a cookie-k használatát. Megértettem További információk
Gyertyaláng.hu a Facebook-on
 
Belépés
E-mail címed:

Jelszavad:Regisztráció
Elfelejtett jelszó


Jelenleg 2086 látogató és 32 gyertyagyújtó van itt,
akik 95 személyért átlagosan 39 gyertyát gyújtanak percenként.
Visszajelzés


Az oldal ajánlása

Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

BevezetőAz oldal üzemeltetője Port Kft ( Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.) a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.
Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.
Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Cégnév: Port Kft.
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
Telefonszám: 06 96 566-095

Bejegyző hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 08-09-000588
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 1990. 06. 07.
Adószám: 10369658-2-08
Közösségi adószám: HU10369658


Az adatkezelő elérhetőségei:
Cégnév: Port Kft.
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
Weboldal megnevezése, címe: gyertyaláng.hu
E-mail: info@gyertyalang.hu

Telefonszám: 06 96 566-095


Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Ábrahám Katalin
E-mail cím: info@webtar.hu
Telefonszám: 96/566-095


Tárhelyszolgáltató:
Név: Port Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-000588
Adószám: 10369658-2-08
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
E-mail: info@webtar.hu
Honlap: https://webtar.hu
Telefon: 96/566-095
Fax: 96/216-680
Honlap: www.webtar.hu


Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.


Fogalom meghatározásokszemélyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállítása többé már nem lehetséges

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;


Felhazsnálók köreFelhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.Adatkezelési irányelvekAz adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésket alkalmazva biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.


Aadatkezelési információkAz adatkezelés célja: kapcsolattartás, információ és többletszolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói (értesítési szolgáltatásra feliratkozók, űrlapon keresztül érdeklődők).
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
A weboldfalra történő belépés után az érintett személy az "Adataim, beállításaim" menüpontban törölni tudja regisztrációját, Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.


személyes adatok törlésem módosításaA személyes adatok módosítása vagy törlése végrehejtható a weboldal menüpontjain keresztül ("Adataim beállításaim" menüpontban) és kérhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


Az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapAz Adatkezelő a weboldalon keresztül beérkező kapcsolati űrlap által hozzáfért adatokat kizárólag kapcsolattartás és információ nyújtás céljából használja fel, az adatokat adatbázisban nem tárolja.

Értesítés a kialvó gyertyákrólA felhasználók kérhetak értasítést a gyertyák kialvása előtt, Ezt az "Adataim, beállításaim" menüpontban tudják beállítani, illetve kikapcsolni.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelésKinek az adatait kezeljük: a Weboldalon vagy más módon (papír alapon, E-mail-ben, telefonon, egyéb módon) fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatásra Megrendelést leadó Felhasználók adatai.

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):
hogy az Ön Megrendelését feldolgozzuk és teljesíteni tudjuk, illetve biztosítani tujuk Önnek a megrendelt szolgáltatás számlázását.
(A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása)


Adatok törlésének módja: ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

Milyen adatokat kezelünk:
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok:
- számlázási és levelezési név
- számlázási és levelezési cím
- E-mail címek (pl. e-számla)
- telefonszám
- szolgáltatói ügyfél azonosító
- egyedi szolgáltatásazonosítók

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):
Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): a kiállítástól számított 8 évig, számlatartozás esetén a tartozás kiegyenlítésétől számított 8 évig.

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás):

Könyvelő iroda: Cenzus Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Patkó u.6.
E-számla esetében: AppSol Zrt., 1024 Budapest, Forint u. 4. (az elektronikus számla rendszer üzemeletetője)


Mi is az a süti?A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.
A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt tárol, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Milyen sütiket használunk?A sütik lehetnek olyan ideiglenesen használt adat tárolók, amelyek csak a böngészés időtartama alatt maradnak a számítógépén, vagy lehetnek állandóak, amelyek a böngésző-beállításban meghatározott ideig
tárolódnak az eszközön.

Feltétlenül szükséges sütikA feltétlenül szükséges sütik a weblap működéséhez, annak különböző funkcióihoz szükségesek. Ha ezeket letiltjuk, a weblap nem működik megfelelően, például elérhetetlenné válnak a honlap megszokott szolgáltatásai.
Ezek a sütik nem tartják meg a böngészés közben begyűjtött adatokat, a használt számítógép és a weblap közötti kommunikációt könnyítik meg, adatcsomagjaik a honlapon belüli navigálást teszik gyorsabbá és egyszerűbbé és adatátviteli hibákat szűrnek ki.

Funkcionális sütikA funkcionális sütik a felhasználó által indított kommunikáció megkönnyítésére zolgálnak. Ha ezeket eltávolítjuk, a kapcsolódó szolgáltatásokat nem lehet a honlapon igénybe venni. Az adatok a weblap elhagyása után is a honlap rendelkezésére állnak, átadhatóak harmadik
fél számára is, de csak a honlap szolgáltatásaival kapcsolatos célokra.
Ezek a sütik tárolják az adott látogató nyelvi beállításait, felhasználói nevét illetve megjegyzik a megjelenítési beállításokat is.

Adatgyűjtő / statisztikai sütikAz adatgyűjtő sütik a visszatérő látogatók felismerését teszik lehetővé.
Ezek a sütik csak a felhasználó egyedi azonosítóját tartalmazzák (mindegyik süti különböző azonosítót használ), azon kívül egyéb felhasználói adatot nem. A felhasználó által meglátogatott weboldalak, a látogatással töltött idő és az esetleges hibaüzenetek megjegyzése a
feladatuk, elemzésük segít az internetes felhasználói élmény javításában.

A sütik törlése és karbantartásaÖnnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért
látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre.
Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket is.

Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek megfelelően.


Közösségi oldalakA közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adattvédelemről részletesenhttps://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf


Jogérvényesítési lehetőségAz Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetősége nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a felmerült probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu